Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за дейността на институцията

Стратегия за развитие на училището

Училищни учебни планове

Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Годишен план и план за вътрешноинституционална квалификация на училището

График за класни и контролни работи

График за консултации

Училищни правила за определяне на условията и реда за организиране на изпитите в самостоятелна форма на обучение

Заповед за утвърждаване на училищните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование на основание ПМС №328/21.12.2017г.

Училищни правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование на основание ПМС №328/21.12.2017г.

Вътрешни правила за преминаване на ученици към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в условията на COVID-19

Заповед за приети форми на обучение

Тел.(0866) 62028, 089 332 3659 – Директор; (0866) 65505 – Канцелария; e-mail: Кликни тук и реши Кепчата, WWW: https://hrbotev.eu
🄯 1910 - Copyleft - ИСУ "Христо Ботев",гр.Тутракан