Европейски структурни и инвестиционни фондове ОП Наука и образование за интелигентен растеж

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“

BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

НП „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“

НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ Модул 1: Изкуства и Модул 2: Спорт

Тел.(0866) 62028, 089 332 3659 – Директор; (0866) 65505 – Канцелария; e-mail: Кликни тук и реши Кепчата, WWW: https://hrbotev.eu
🄯 1910 - Copyleft - ИСУ "Христо Ботев",гр.Тутракан